top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begripsbepaling
De architect: de natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurarchitectuur conform de Studio NOZ-formule.
De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de architect opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
De opdracht: Het opstellen van een uniek ontwerp voor één of meer ruimten door de architect voor een vooraf overeengekomen prijs.
Meerwerk: overige werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever die niet vallen onder de opdracht.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met de architect, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.
2. Algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de architect zijn aanvaard.

Artikel 3 - Uitvoering opdracht

1. De architect vervult de opdracht zo goed mogelijk, en houdt daarbij rekening met de toepasselijke wet- en regelgeving. Hij staat de opdrachtgever bij als adviseur.

​2. De opdrachtgever geeft de architect alle informatie die hij heeft en die nodig is voor uitvoering van de opdracht. De architect kan uitgaan van de volledigheid en juistheid van deze informatie, tenzij duidelijk is dat nader onderzoek hiernaar nodig is.

3. De opdrachtgever schakelt zonder voorafgaand overleg met de architect geen derden in, wanneer dat invloed kan hebben op het vervullen van de opdracht door de architect.

4. Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is om één of meer adviseurs in te schakelen, overleggen partijen wie dat zal/zullen zijn en welke werkzaamheden aan die adviseur(s) worden opgedragen. De opdrachtgever geeft vervolgens opdracht aan die adviseur(s), tenzij partijen anders overeenkomen.

5. Indien voor het werk van de architect termijnen zijn overeengekomen, garandeert de architect dat de werkzaamheden binnen die termijnen worden uitgevoerd (met inachtneming van artikel 8).

Artikel 4 - Advieskosten

1. Partijen leggen in de overeenkomst vast hoe de advieskosten (honorarium, toezichtkosten en bijkomende kosten) zijn geregeld:

a. op basis van de door de architect bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief;

b. door een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de bouwkosten;

c. naar een andere, tussen partijen overeengekomen maatstaf.

​2. De opdrachtgever betaalt de architect naast de advieskosten een vergoeding voor (meer)werk als gevolg van onder meer:

a. na aanvang van de werkzaamheden gewijzigde wet- en regelgeving;

b. door de opdrachtgever verlangde wijzigingen. De architect licht de opdrachtgever vooraf in over deze wijzigingen en de daaraan verbonden kosten.

3. De advieskosten zijn exclusief de kosten die de architect maakt bij de vervulling van de opdracht, waaronder kopieer-, reis- en verblijfkosten. De opdrachtgever vergoedt deze kosten afzonderlijk, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

4. Het tarief voor meerwerk door de architect bedraagt €95,00 per uur excl. BTW.

Artikel 5 - Betaling

1. De architect start de werkzaamheden nadat de opdrachtgever een aanbetaling van 25% van de totaal te verwachten kosten heeft betaald.

2. De architect declareert de rest van de advieskosten na afloop van de overeengekomen werkzaamheden of na uiterlijk zes maanden na akkoord van de opdracht indien de werkzaamheden uitlopen zonder dat de architect hierop invloed heeft gehad. 

3. Betaling van een declaratie dient plaats te vinden binnen veertien dagen na verzending van die declaratie.

4. Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De architect mag, met ingang van de vervaldatum, de wettelijke rente over het niet betaalde bedrag in rekening brengen.

5. Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, mag de architect de uitvoering van de opdracht opschorten. Vereist is dan wel dat de architect de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en dat die betaling is uitgebleven.

6. Indien de architect tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever die niet op tijd betaalt, mag de door de architect reeds aan hem verstrekte ontwerpen, schetsen en dergelijke niet gebruiken.

7. Als de opdrachtgever een afspraak met de architect moet verzetten dient hij dit middels een mail of direct telefoongesprek uiterlijk drie uur voor de afgesproken tijd kenbaar te maken. Zegt de opdrachtgever de opdracht niet tijdig af en komt de interieurarchitect voor een gesloten deur te staan, dan is de architect gerechtigd middels een factuur €150,00 excl. BTW in rekening te brengen, welk bedrag door de opdrachtgever betaald dient te worden.

 

Artikel 6 - Ontwerp

1. De opdrachtgever heeft, mits hij aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, het recht het ontwerp uit te voeren.

2. De opdrachtgever is vrij om een ontwerp anders uit te voeren dan door de architect voorgesteld, tenzij anders is overeengekomen.

3. De opdrachtgever mag het uitgevoerde ontwerp niet geheel of gedeeltelijk herhalen zonder voorafgaande toestemming van de architect. De architect kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden, zoals de betaling van een redelijke vergoeding. De architect zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

4. De ontwerpen van de interieurarchitect zijn niet maatvast, maar benaderen de werkelijkheid, tenzij de opdrachtgever opdracht geeft voor het maken van een maatvaste tekening (meerwerk).

5. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van de interieurarchitect en anderzijds de realiseerbaarheid van het oorspronkelijke ontwerp, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst/opdracht. Afwijkingen, die alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemende, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

6. Bij de uitvoering van een ontwerp dient de opdrachtgever altijd een externe bouwkundig adviseur in te schakelen indien het een bouwkundige, installatietechnische of constructieve aanpassing betreft of een vergunningsaanvraag. Aan de tekeningen en impressies van Studio NOZ kunnen geen rechten worden ontleend.

7. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging gaat opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van de architect en geeft deze daarmee alle ruimte om het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen, in te vullen. Het is niet altijd mogelijk om met alle wensen van de opdrachtgever rekening te houden.

Artikel 7 - Voortijdige beëindiging

1. De opdrachtgever kan de opdracht op elk moment opzeggen. De architect kan de opdracht uitsluitend om gewichtige redenen opzeggen. De opzegging is schriftelijk en vermeldt de reden(en) en het tijdstip vanaf wanneer wordt opgezegd.

2. Bij opzegging wordt afgerekend naar de stand van het werk op het moment van de opzegging. De opdrachtgever vergoedt de architect de tot dan toe gemaakte kosten en uren aan de hand van het geldende uurtarief.

3. Bij opzegging mag de opdrachtgever het tot dan toe vervaardigde ontwerp uitsluitend realiseren na voorafgaande toestemming van de architect. De architect weigert zijn toestemming niet wanneer dat in strijd is met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Artikel 8 - Vertraging

1. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die de architect niet kunnen worden verweten, is de opdrachtgever gehouden de architect diens kosten, die daarvan het gevolg zijn, te vergoeden. De architect beperkt de kosten/schade zo veel mogelijk.

2. Duurt de in lid 1 bedoelde vertraging of onderbreking langer dan drie maanden, dan laat de architect, zodra dat mogelijk is, de opdrachtgever weten wanneer hij de uitvoering zal hervatten. De architect houdt daarbij rekening met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

1. Elke aansprakelijkheid van de architect is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat met de opdracht is gemoeid, volgens de door de opdrachtgever ondertekende of per mail akkoord verklaarde offerte behorende bij de opdracht.

2. Indien de opdrachtgever vindt dat de architect is tekort geschoten, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en in de gelegenheid de tekortkoming(en) op te heffen.

3. Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder bijv. constructieve en installatie adviezen door derden worden vervuld is de architect voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
4. De architect is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
5. De architect is steeds bevoegd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten
voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

6. De interieurarchitect is niet aansprakelijk voor ontwerpen die in strijd zijn met (bouw-)regelgeving en/of plaatselijke reglementen dan wel verordeningen.  Eventuele door de interieurarchitect voorgestelde bouwkundige aanpassingen, dient opdrachtgever voor dat tot uitvoering wordt overgegaan te allen tijde te laten controleren door een deskundige.

Artikel 10 - Geschillen

1. Verschillen van mening tussen opdrachtgever en architect worden zoveel mogelijk onderling opgelost.

2. Alle geschillen die naar aanleiding van deze opdracht tussen opdrachtgever en architect ontstaan, worden beslecht door de burgerlijke rechter. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd.

3. Het Nederlandse recht is van toepassing op de opdracht en de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn.

 

bottom of page